Mô hình 7S của McKinsey

Mô hình 7-S của McKinsey là mô hình quản lý giá trị gia tăng để mô tả cách một người quản lý tổ chức hiệu quả một công ty hay không. Shared Value Công ty đại diện và tin tưởng vào điều gì. Strategy Các kế họach mà công ty thực hiện để đạt được…